Vedtægter for Ebeltoft Marineforenings Skyttelaug.

§ 1.
Laugets formål er ved håndvåbenskydning at vække den kappelyst, der var drivfjederen i tjenestetiden, og ved månedlige sammenkomster samt deltagelse i konkurrenceskydninger at værne om minderne fra denne tid og derved styrke og befæste kammeratskabsfølelse.

§ 2
Ethvert medlem af Ebeltoft marineforening er automatisk medlem af skyttelauget.
Det er frivilli8gt, om medlemmerne vil deltage i skyttelaugets arrangementer.

§ 3
Medlemmer, der ønsker at anlægge skyttelaugsemblemet,  skal selv bekoste erhvervelsen heraf. - det er dog en betingelse, at medlemmer, der repræsenterer foreningen og skyttelauget ved officielle arrangementer som f.eks. landsskyttestævner og distriktsskydninger m.v. bærer emblemet ved disse lejligheder.

§ 4
Den til enhver tid siddende ebstyrelse for Ebeltoft Marineforening er samtidig bestyrelse for skyttelauget, - således at den til enhver tid siddende formand, næstfornd og kasserer i Marineforeningen samtidig er formand, næstformand og kasserer i skyttelauget.

§ 5
 Til varetagelse af den daglige drigt af skyttelauget nedsætter bestyrelsen et  skydeudvalg på mindst 3 mand, hvoraf mindst 1 samtidig skal være medlem af bestyrelsen.

§ 6
Kassereren fører et selvstlændigt regnskab for skyttelauget. Af det årlige kontingent, som medlemmerne betaler til Ebeltoft Marineforening, betaler foreningen et nærmere  fastsat beløb til skyttelaugets kasse, til dækning af kontingent til Landsskytteudvalget m.v. (pr. 1.-3.-83 udgør dette beøb 1,- kr. pr. medlem).
Skytytelaugets aktiviteter skal in princippet hvile i sig selv. Dog kan der ved specielle lejligheder ansøges om tilskud fra Ebeltoft Marineforening til et nærmere bestemt formål.

§ 7
Ebeltoft marineforenings revisorer er også revisorer for askyttelauget.

§ 8
Den årlige, ordinære generalforsamling i skyttelauget er normalt sammenfaldende med  Ebeltoft marineforenings generalforsamling, - således at årsberetning og aflæggelse af årsregnskab indgår som en selvstændig del af h.h.v. formandens og kassererens aflæggelse heraf.
Vedr. beslutningsdygtighed m.v. gælder samme reglser som for Ebeltoft maruineforening.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling i skyttelauget afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 20 af medlemmerne fremsender en skriftli9g, begrundt anmodning herom til formanden/bestyrelsen.

§ 10
Hvis et medlem harv gjort sig særlig fortjent, kan bestyrelsen udnævne ham til æresmedlem af skyttelauget. Udnævnelsen samt overrækkelse af æresemblem og diplom sker på det af bestyrelsen valgte tidspunkt.

§ 11
Ændring af nærværende vedtægterr kan ske på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og skal optages som et særskilt punkt på generalforsdamlings dagsorden. - Den fulde ordlyd af forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 12
Beslutning om opløsning af skyttelauget kan kun ske påm en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, - og efter at et flertal ved en forudgående ordinær generalforsamling har tilkendegivet, at man ønsker lauget nedlagt. der skal være mindst 14 dage mellem den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling.

§ 13
Ved opløsning af skyttelauget tilfalder dets ejendele Ebeltoft Marineforening.

Således vetaget på generalforsamling i Ebeltoft marineforening den 27. februar 1983.