15. december 2021:
Hyggelig og vellykket juleskydning med god deltagelse

For første gang afholdt Vaabenbrødreforeningen en juleskydning sammenfaldende med os, - således at hver forening afholdt sin egen skydning efter de samme regler og med ens præmier til hver af de tre  bedste makkerpar (skydningen afvikledes som de senere år som makkerskydning).
Traditionen tro indledtes aftenen med "onsdags-forjul", d.v.s. fællesspisning af ribbenssteg og medisterpølse med rødkål, brunede og hvide kartofter og god sovs.
Fra Vaabenbrødreforeningen deltog 12 personer i den indledende spisning og fra Marineforeningen 13, - idet tre mand fra Marineforeningen, der også er medlemmer af Vaabenbrødreforeningen, skød for begge foreninger.
De tre præmiegivende makkerpar fra Marineforeningen var:
Nr. 1: Ægteparret Dorthe og Svend M. Rasmussen: 283, -Nr. 2: Dorte M. Jensen og Jørgen Brøgger: 282, og Nr. 3: Dorte A. Jensen og Erich H. Franzen: 269.
Fra Vaabenbrødreforeningen var det:
Nr. 1: Svend M. Rasmussen og Jørgen Brøgger: ???, - Nr. 2: Svend Erik Sørensen og Mikkel Brøgger: ??? og Nr. 3: Jørgen Nyhuus og Ole Bisp: ???.
Præmierne var som altid en dybfrossen juleand til nr. 1, en dybfrossen kylling til nr. 2 og en pose kaffe til nr. 3.
Her nogle stemnibngsindtryk fra den hyggelige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. november 2021:
Hyggelig julefrokost

Ialt 53 personer deltog i den særdeles hyggelige julefrokost, der bød på en spændende menu. Anders kristensen og hans kabyshold havde kræset for maden og sørget for stemningsfuld opdækning og oppyntning, medens Lars Hansen havde spoinsoreret juletræet. Christian Koudal havde også sørget for det udendørs juletræ. Anders introducerede menuen og hade lavet fine sangblade med stemningsfulde julesange, specielt udvalgt til lejligheden.
Herunder nogle stemningsindtryk. Klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse, - herunder også menukortet.

10. november 2021:
Forbedringer og forskønnelser ved Marinestuen, - østgavlen isoleret og beklædt og der er plantet nye træer

Tovholderen for "Tirsdagstræffet", GFlemming Hjorth, har sendt nedenstående fotos med denne kommentar:
"...... de flittige gaster har lavet ny væg på Marinestuen og plantet et par træer alt til forskønnelse af vores fine marinestue.. tak til dreamteam og plantørerne"
😇😇ðŸĪŠðŸĪŠðŸ‘ðŸ‘
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

05. september 2021:
Fint og værdigt arrangement i anledning af Den Nationale Flagdag for danske udsendte
i international tjeneste
Fællesarrangementet med Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn fik igen i år et fornemt og værdigt forløb. Faneborg og paradedeltagere samledes ved rundkørslen ved Nørreport, hvorfra der med Grenaa FDF-oprkester og faneborgen i spidsen marcheredes til Det Gamle Rådhus. Her bør formanden for Vaabenbrødreforeningen, Paul Erik Nielsen, velkommen i en kort og meget velvalgt tale,. hvorefter der blev afsunget #Der er ingenting, der maner" og "Vift stolt på Kodans bølge" til akkompagnement af FDF-oorkestret og med repræsentanter for Slupkoret som forsan gere. Hovedtalen blev holdt af orlogs- og sømandspræst emeritus, tidligere generalsekretør for Dansk Sømandskirke, Ronald Pedersen. En meget smu, tankevækkende og vedkommende take. Der afsluttedes med afsyngelsen af "Der er et yndigt Land", igen til akkompagnement af FDF-orkestyret og med Slupkoret som forsangere. Efter at faneborgen/paraden var marcheret over på Torvet, hvor de aftrådte, sluttedes det officielle arrangement af med, at FDF-orkestret gav en kort koncert på Torvet.
Efterfølgende afholdtes et lukket arrangement i Marinestuen, hvor borgmester Ole Bollesen talte til veteranerne, - og det hele afsluttedes med en let frokost.
Her en række stemningsindtryk fra det vellykkede og højtidelige arrangement. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

20. august 2021:
Vellykket og velbesøgt sommerfest

Ikke færre end 66 deltagere i årets sommerfest nød den lækre mad (tilberedt af Martin Kamp !) og den skønne sommeraften på terrassen ved Marinestuen. - Vi klader billederne tale for sig selv.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

13. august 2021:
Velklingende og velbesøgt koncert med Prinsens Musikkorps

Efter at den årlige, traditionelle friluftskoncert på Torvet med Prinsens Musikkorps sidste år måtte corona-aflyses, var det med glæde og forventning at vi - og åbenbart også mange andre - så frem til at denne gode tradition kunne genoptages i år. Og forventningerne blev tilfulde indfriet, kan vi hilse og sige. Koncerten var som altid fantastisk og tilhører-antallet levede i høj grad op til vores forhåbninger. Skønsmæssigt blev koncerten besøgt af godt 200 tilhørere. Det var nogle glade og meget tilfredse musikere, der forlod Marinestuen og Ebeltoft efter den efterfølgende frokost. Datoen for næste års koncert er allerede aftalt. Det bliver fredag den 12. august 2022, så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. - Her er nogle stemningsindtryk fra den vellykkede koncert. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

15. juni 2021:
Festlig og stilfuld Valdemars- og Genforeningsfest
Fejringen af Valdemarsdagen, Dannebrogs 802-års "fødselsdag", og 100 (+1)-året for Genforeningen blev afviklet på festligste  og værdigste vis. - Aftenen startede med Festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke efterfulgt af optog/march gennem byen med Grenaa FDF-orkester og flag-/faneborgen i spidsen til Marinestuen.
I gården ved Marinestuen var der fællessange, overrækkelse af faner og flag, - afsluttende med hyggeligt samvær med "Sønderjysk Kaffebord".
Se hele aftenens festlige program her (klik på den lille tekst under overskriften):

Og se plakat for arrangementet herunder:

- og vi lader billederne tale for sig selv (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).
Fotos: Jørgen Nyhuus, Erik Grønlund og Jørgen Brøgger

11. juni 2021:
Endelig generalforsamling !
Formand Erich H. Franzen tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv

Efter den lange Corona-nedlukning var det dejligt endelig at kunne mødes til en forsinket generalforsamling. Vel var den forsinket og vel var den uden spisning, desuagtet var den god, og det var meget, meget tydeligt, at alle glædede sig over igen at kunne mødes og over, at der nu lempes i de mange restriktioner, der har bundet vores land i så lang tid.
Overrækkelser af medlemsemblemer, jubilartegn og tildeling af hæderstegn:
Efter flaghejsning og Dronningens Skål var der, inden man gik over til selve generalforsamlingen, overrækkelse af medlemsemblem til nye medlemmer samt overrækkelse af jubilartegn til 40-års og 25-års jubilarer.
Som noget ekstraordinært overværede distriktsformand, landsbestyrelses- og FU-medlem Lars Gjættermann, generalforsamlingen. Umiddelbart efter overrækkelsen af jubilartegnene bad han om ordet, og meddelte i en meget fin tale, at en enig bestyrelse for Ebeltoft Marineforening til landsbestyrelsen havde indstillet formand Erich H. Franzen til Marineforeningen hæderstegn i sølv, - som en påskønnelse af og tak for det store arbejde, Erich gennem alle sine år i bestyrelsen, og senest som formand, har ydet foreningen. Det var en synligt overrasket og meget rørt formand, der fik hæderstegnet hæftet på sit bryst, og spagt takkede for det, - stemmen kunne kun hæres spagt.
Dirigent, beretning og regnskab::
Traditionen tro blev Benny Magnussen valgt til dirigent, og som altid kunne han erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. - Bestyrelsens beretning, fremlagt af formanden, blev godkendt med applaus og uden bemærkninger.
Det samme gjorde regnskabet, der udviste et underskud på 10.476,- kr., hvilket blandt andet skyldtes Coronanedlukningen. Tabet herved var dog delvist kompenseret med 30.032,- kr. fra Staten unden hvilket, underskuddet ville være blevet meget større.
Indkomne forslag, kontingent og budget:
Bestyrelsen havde ikke fremsat nogen forslag.
Fra medlemsside var der stillet forslag om, at lørdagsfrokosterne skulle ændres til "en let anretning" i stedet for de hidtidige buffet'ér. Dette medførte en del diskussion og kommentarer. Resultatet blev, at spørgsmålet blev overladt til bestyrelsen ud fra den betragtning, at det ikke skal være en generalforsamlingsbeslutning - og dermed et bindende krav -, hvad der skal serveres til frokosterne. Det må alene være op til bestyrelsen og den enkelte vagthavende at bestemme.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 450,- kr., hvilket blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen fremlagde budget for 2021 til orientering. Budgettet udviser et forventet underskud på 160.000,- kr., hvilket hovedsageligt skyldes kabysrenoveringen, der jo er udført i dette år, og dermed først kommer med på det endelige regnskab for 2021. - Efter forskellige mindre bemærkninger og spørgsmål, tog generalforsamlingen budgettet til efterretning.
Valg:
Hans Hvitved genvalgtes med akklamation som kasserer for en ny 2-årig periode.
Peter Brøgger genvalgtes med akklamation som bestyrelsesmedlem. Pia Skarritsø ønskede ikke genvalg. I hendes sted valgtes den hidtidige 1. suppleant, Martin Kamp, der har erstattet Pia i bestyrelsen under hendes sygeorlov. Da Knud Erik Overgaard er udtrådt af bestyrelsen midt i sin valgperiode, blev Anders Kristensen valgt til bestyrelsen for resten af Knud Eriks periode, d.v.s. frem til generalforsamlingen 2022.
Da 1. suppleant Martin Kamp netop var valgt til bestyrelsen, nyvalgtes Steen Knudsen i hans sted. Hidtidig 2. suppleant, Mark Bjerg, ønskede ikke genvalg. I hans sted nyvalgtes Mikkel Brøgger.
Finn Adamsen og Uwe Weuissfeld genvalgtes som h.h.v. revisor og revisorsuppleant.
Nils Jørgen Tastum og Per Snejbjerg genvalgtes som h.h. flagbærer og 1. reserve-flagblærer. Som ny 2. reserve-flagbærer valgtes Steen Knudsen.
Traditionen tro blev det overladt til bestyrelsen at udpege sendemænd til årets sendemandsmøde.
Eventuelt:
Peter Brøgger blev tildelt "Årets Vådeskud". Årsagen hertil var, at Peter i forbindelse med Marinestuens genåbning efter Corona-nedlukningen havde skrevet på foreningens face-bookprofil, at "Al fødsel i Marinestuen skal foregå med mundbind" ! - Der skulle selvfølgelig have stået "al færdsel .... o.s.v."
Efter yderligere nogle kommentarer og spørgsmål kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet og takke for god ro og orden og give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede alle for fremmødet, for en god debat og dirigenten for god mødeledelse. Efter et 3-foldigt leve for Ebeltoft Marineforening og nedhaling af flaget var der alm. hyggeligt samvær. De fleste gik hjem næsten med det samme, mens andre blev halv eller en hel times tid til en hyggesnak.
Klik på det enkelte af nedenstående fotos for at se dem i stor størrelse:

Fra venstre: Alle jubilarer (25- og 40-års) - Distriktsformand Lars Gjættermann motiverer tildelingen afr Marineforeningens hæderstegn til Erich Franzen - Sekretæren skæver skælmsk til en "betuttet" formand, der lytter til Lars Gjættermanns ord og er ved at blive klat over, at det er ham, de er henvendt til - Distriktsformanden taler direkte til Erich H. Franzen

Fra venstre: Distriktsformand Lars Gjættermann hæfter hæderstegnet på brystet af Erich H. Franzen - og overrækker ham det tilhørende diplom - "Jubelfoto" til applaus fra salen - en koncentreret bestyrelse.

Fra venstre: Bestyrelsen set fra den anden ende af bestyrelsesbordet - Opmærksomme tilhørere - og flere opmærksomme deltagere - "Årets Vådeskud" til Peter Brøgger

09. juni 2021:
Nostalgiske billeder fra Ebeltoft Havn smykker nu toiletrummene

En række gamle og nostalgiske fotos fra Ebeltoft havns tilblivelse og storhedstid og efterfølgende dagligdagpryder nu de tomme vægge i toiletrummede.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

08. juni 2021:
Flagspillet færdigrenoveret
Flagspillet er færdigrenoveret, nymalet hvidt og rejst igen. Stor tak til de, der tog tjansen ! - Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

07. juni 2021:
Kabyssen færdigrenoveret:

Renoveringen af kabyssen er nu færdig og klar til Marinestuens egentlige genåbning ovenpå den lange Corona-nedlukning. Resultatet er blevet både rigtig flot og rigtig godt. - Stor tak til de, der har sørget for det flotte resultat !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

19. maj 2021:
Travaljen søsat

Travaljen blev i dag søsat og gjort søklar. Onsdagsroningerne starter onsdag den 28. maj kl. 19.00 - Hvis du ikke vil agterudsejles, så mød op kl. 18.50, så du også kan hjælpe med køre årer og redningsveste m.v. over til travaljen .
I søsætningen deltog Frank - Søren - Poul - Georg - Jens og Christian.
Tak til alle for indsatsen !

09. maj 2021:
"Fregattens Dag" - årsdagen for Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864

DSI Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening havde i fællesskab lagt et fint program for markering/højtideligholdelse af denne nationale, maritime mindedag. - Desværre måtte vi aflyse den planlagte flag-/faneborg og parade med tilhørende kranselægning m.m., da vi "i ellevte time" blev mødt med et myndighedskrav om corona-pas eller max. 72 timer gammel, negativ test for alle deltagere i paraden. Havde vi blot vidst det fra starten, havde vi naturligvis indskrevet det i invitationerne, men med det korte varsel kunne vi anstændigvis ikke komme med denne melding/anmodning så sent til alle de inviterede foreninger & korps. Ærgerligt !
Men de andre dele af programmet gennemførtes. Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 851 "Sabotøren" fra HVF 123 Djursland deltog. Den lå fortøjet ved "honnørkajen" mellem Fregatten og Glasmuséet, hvor der var "Åbent Skib" mellem kl. 12.30 og 14.30, hvilket var en stor succes, der tiltrak mange besøgende. Besætningen "runderede" på Fregatpladsen i deres uniformer og overværede foredraget kl. 11.00 ved Fregattens agterstavn om Fregattens historie, Slaget ved Helgoland og søfolkenes hårde liv ombrod. Den krans, vi skulle have lagt, blev afleveret inden åbningstid og var placeret ved falderebet til øverste dæk, hvilket gav anledning til spørgsmål fra flere gæster og deraf følgende mulighed for at fortælle om Slaget ved Helgoland m.v..
Forud for Fregattens åbning for publikum var "Sabotøren"s besætning inviteret på visit i Marinestuen, hvor der blev budt på en vand og fortalt om Marinestuen. Fremvisningen af skydebanerne vakte stor interesse blandt besætningsmedlemmerne, der udtrykte ønske om et separat besøg i Marinestuen med en skydning mellem "Sabotøren"s besætningsmedlem- mer og os. Det blev vi hurtigt enige om, at vi vil gennemføre.
De medlemmer fra Vaabenbrødreforeningen og os selv, der skulle have deltaget i paraden, blev i stedet inviteret på en formiddagsøl i gården ved Marinestuen, hvor alle nød samværet og det gode vejr med dejlig solskin. Her deltog også de fire fra Randers Marineforening, der skulle have været med i paraden, mens Grenaa MF meldte afbud.
Her er nogle få stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

05. maj 2021:
Højtideligheder ved foreningens mindesten på Havnen samt ved de 4 krigergrave i tidl. Ebeltoft Kommune

Desværre har Corona-situationen gjort, at vi heller ikke i år har kunnet gennemføre det store, planlagte 2-dages arrangement i anledning af 75(+1)-året for Danmarks Befrielse 4.-5. maj 1945.
Sammen med Vaabenbrødreforeningen gennemførte vi højtideligheder ved foreningens mindesten på Havnen og ved de 4 krigergrave på h.h.v. Dråby, Hyllested, Tved og Helgenæs kirkegårde.
Det kan ikke påstås, at vejrguderne var os særlig venlig stemt. Ved mindestenen var flere i paraden "bevæbnet" med paraplyer, formand Erich H. Franzen lagde en buket blomster i de allieredes farver og kortede sin tale noget ned, så vi kunne komme tilbage til Marinestuen i en fart for at træde af og komme i tørvejr. Her gjorde en kop "tørre-kaffe" godt, inden  der kørtes til Dråby.  - Her er nogle stemningsindtryk fra den våde oplevelse ved mindestenen (Fotos: Jørgen Nyhuus. Klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse)

 I Dråby havde sognepræst Heidi Bisgaard heldigvis besluttet, at flytte højtideligheden ind i kirken i stedet for ude ved gravstedet i den silende regn. Efter højtideligheden i kirken marcherede paraden øst om kirken til gravstedet for den ukendte flyver, der ligger begravet dér. Heldigvis var det blevet tørvejr, inden vi kom ud.
Her lagde Marineforeningens formand, Erich Franzen blomsterne, efterfulgt af tromopetsolo: "Last Post". Paraden marcherede vest om kirken til Våbenhuset for aftrædning og sammenrulning af flag og fane.

Se programmet for højtideligheden i kirken herunder (klik på den lille skrift under overskriften):

Læs sognepræst Heidi Bisgaards velkomsttale i kirken her.
På vegne af Ebeltoft Marineforening holdt Jørgen Brøgger tale for den ukendte engelske flyver. Læs  talen her.
Herunder nogle fotos fra højtideligheden. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Efter højtideligheden på Dråby Kirkegård fortsattes til Hyttested Skovkirkegård, hvor en anden ukendt engelsk flyver ligger begravet. I mellemtiden var det heldigvis blevet ikke blot tørvejr, men sandelig også let solskin. Paraden tog opstilling indenfor kirkegårdslågen og marcherede i to kolonner til gravstedet. Flag og fane tog plads på hver side af gravstenen og hilste til 45 grader, da formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebetloft og Omegn, Paul Erik Nielsen, lagde buketten i de allieredes farver og indtog retstilling, mens der blæstes "Last Post".
Herunder er højtideligheden foréviget i Jørgen Nyhuus' fotolinse (som det ses, var der i planlægning af hele arrangementet også indlagt en forfrisknings-pause, hvilket bekom deltagerne godt). Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Efter pausen ved Hyllested Skovkirkegård kørtes til Tved, hvor den canadiske flyver Royden Garfield Bradley ligger begravet. I mellemtiden var det igen blevet "snusk-vejr", men dog ikke mere, end at højtideligheden ved gravstedet kunne foregå uden paraplyer. Formanden for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, Paul Erik Nielsen, holdt en kort og meget personlig tale over Bradley, hvorefter han lagde blomsterbuketten i De Allieredes farver. Der holdtes et minuts stilhed, der afsluttedes med trompetsoloen "Last Post". Efter aftrædning søgtes i hast tilbage til bilerne, for nu begyndte det at regne. - Læs Paul Erik Nielsens tale her.
Herunder Jøgen Nyhuus' stemningsbilleder fra højtideligheden. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Under køreturen fra Tved til Helgenæs gik det fra regn til styrtregn. Da vi steg ud af bilerne på P-pladsen ved kirkegården, havde alle travlt med at finde paraplyerne frem. Med den kraftige regn var det dog begrænset, hvor meget, de beskyttede. Alligevel foregik ceremonien - selvfølgelig - med den stilfuldhed, som situationen fordrede. Fra kirkegårdslågen marcheredes i 2 kolonner til gravstedet, hvor formanden for Ebeltoft Marineforning, Erich H. Franzen lagde buketten, og Jørgen Brøgger holdt på vegne af Marineforeningen tale for modstandsmanden Vagn Holst, der hviler i gravstedet. - Læs Jørgens tale her.
Grundet den kraftige regn var der aftrædning ved gravstedet, således at alle kunne skynde sig tilbage i bilerne. - Her Jørgen Nyhuus' forévigelse af den våde omgang. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Det var en klam omgang at komme tilbage til Marinestuen, hvor diverse jakker m.v. blev "hængt til tørre". Netop på grund af den seneste, våde oplevelse gjorde velkomst-drammen og de efterfølgende sandwiches og øl/vand godt i de slunkne maver og gradvis kom kuløren og velværet frem igen.
Alle var enige om, at vejrliget til trods havde det været en god dag med fine, værdige og rerspektfulde højtideligheder alle steder. En dag, som de to foreninger kan være stolte over gennemførelsen af.

23. april 2021:
Flagspillet nedtaget

En håndfuld gode medlemmer med Christian Koudal i spidsen fik - godt hjulpet af kranassistance - lagt flagspillet ned, så det nu er klar til en ordentlig overhaling. - "Kabysrygter" vil vide, at flagspillet i den forbindelse vil blive malet hvidt i stedet for at blive ved med at stå naturfarvet. Tiden må vise, om rygterne taler sandt. - men sådan så det ud, da flagspillet var lagt ned. Så nu er der noget at gå i gang med.

09. april 2021:
81-årsdagen for Danmarks Besættelse 9. april 1940

Vi fulgte naturligvis flagreglementet og flagede på halv indtil kl. 12.00 og derefter på hel resten af dagen.
Tak til flaggasterne: Frank, Hans, Erik L. og Erik G.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Erik Grønlund.

28. februar 2021:
Ebeltoft Marineforening fyldte 104 år

Det blev blandt andet markeret ved udskiftning af det nederste signalflag i flagspillet, så der nu står 104 i stedet for 103. - I den efterfølgende udsendte pressemeddelelse lyder det:

Pressemeddelelse
104-år og stadig fuld af liv

Søndag den 28. februar fyldte Ebeltoft Marineforening 104 år. Den høje alder blev rundet i fin  stil og med passende ceremoniel. Repræsentanter fra bestyrelsen samt æresmedlem og tidligere formand, Christian Koudal, udskiftede det nederste signalflag på foreningens flagspil foran Marinestuen på havnen i Ebeltoft. Siden 100-års jubilæet i 2017 har der været hejst signalflag i flagspillet, udvisende foreningens alder. De to første år i det gamle flagspil, der stod i gården ved Marinestuen og siden 2019 i det nye flagspil foran bygningen, der blev indviet på Dannebrogs 800-års ”fødselsdag”, 15. juni 2019. Dette flagspil er i øvrigt udført udelukkende ved frivillig indsats fra en række af foreningens medlemmer under ledelse af æresmedlem og tidligere formand Christian Koudal. – Og nu blev 3-tallet altså udskiftet med et splinternyt 4-tal.
Højtideligheden, der var tilsmilet af det skønneste solskinsvejr, blev beseglet med en enkelt dram og et 3-foldigt leve for Ebeltoft Marineforening.
Ligesom alt andet har foreningen været lukket helt ned som følge af Covid-19 situationen, og rigtig mange medlemmer savner at mødes i Marinestuen til diverse arbejder, aktiviteter og hyggesnak. Og foreningen er klar lige så snart, muligheden for genåbning er der. Man har flere aktiviteter ”på bedding”, først og fremmest generalforsamlingen, der normalt holdes den torsdag, der ligger stiftelsesdagen nærmest samt den traditionelle Fregatskydning.

Her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størerlse: