Ebeltoft Marineforenings Fond

I forbindelse med sit 100-års jubilæum den 28. februar 2017 oprettede Ebeltoft Marine- forening et jubiæumsfond, hvos formål er at støtte unge mennesker fra Syddjurs Kommune, der gerne vil have en søfartsuddannelse.
Fundatsen har følgende ordlyd:

EBELTOFT MARINEFORENINGS FOND

§ 1  Navn, oprindelse og hjemsted

 1. Fondens navn er EBELTOFT MARINEFORENINGS FOND
 1. Fonden er indstiftet i anledning af Ebeltoft Marineforenings 100-års jubilæum,
  28. februar 2016
 1. Fondens hjemsted er Ebeltoft by, Syddjurs kommune.

§ 2 Formål

 1. Fondens formål er at kunne yde tilskud til Unge mennesker fra Syddjurs kommune, der ønsker at tage en maritim uddannelse.
 1. Efter fondsbestyrelsen konkrete stillingtagen vil der kunne ydes tilskud andre maritime formål til gavn for unge mennesker.
 1. I særlige tilfælde vil der efter fondsdbestyrelsens stillingtagen i konkrete tilfælde kunne ydes tilskud til andre almennyttige, maritime formål.


§ 3  Fondsbestyrelse

 1. Fondsbestyrelsen udgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Ebeltoft Marineforening.
 1. Afgørelser om tilskudstildeling skal såvidt muligt tilstræbes truffet i enstemmighed. I tilfælde af uenighed gælder almindeligt flertalsdemokrati. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans forfald næstformandens) stemme afgørende.
 1. Fonden tegnes af formanden (næstformanden), kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 3  Regnskab, revision og godkendelse

 1. Der skal føres et selvstændigt regnskab for Fondens midler. Dette skal ske på særskilt konto som en integreret del af Ebeltoft Marineforenings regnskab.
 2. Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde fremlægge skriftlig redegørelse for fondens midler, status og drift siden sidste bestyrelsesmøde.
 1. Regnskabet skal revideres af Ebeltoft Marineforenings interne revisorer samt af det af foreningen engagerede statsaut. eller registrerede revisionsfirma.
 1. Revisionen skal foretage løbende, uanmeldte revisionseftersyn i løbet af året, - minimum en gang i kvartalet.
 1. Fondsregnskabet skal godkendes af den årlige, ordinære generalforsamling i Ebeltoft Marineforening, - som en særskilt godkendelse udover godkendelsen af årsregnskabet.
 1. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for fondens midler.
  Eventuelt kriminelle handlinger er omfattet af gældende dansk ret.
 1. Generalforsamlingen i Ebeltoft Marineforening kan stille fondsbestyrelsen til regnskab for handlinger, som generalforsamlingen ikke finder i overensstemmelse med fondens formål og bestemmelser.
 1. Hvis generalforsamlingen udtrykker mistillid til fondsbestyrelsen SKAL denne straks gå af, - såvel som fondsbestyrelse som bestyrelse for Ebeltoft Marineforening. Bestyrelsen kan dog indbringe en sådan afgørelse for en ekstraordinær generalforsamling afholdt mindst 14 og højst 21 dage efter en sådan generalforsamlingstilkendegivelse.

 

§ 4  Opløsning

 1. Eventuel beslutning om ophævelse af fonden skal træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i Ebeltoft Marineforening indenfor mindst 14 og højst 30 dage.
 1. Ved beslutning om ophævelse af fonden, skal dennes midler tilfalde et anerkendt, almennyttigt maritimt formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse. Fondens midler kan IKKE tilfalde Ebeltoft Marineforenings drift eller andre formål indenfor foreningen.

 

Således vedtaget på generalforsamling i Ebeltoft Marineforening

Den ………… 2016

Fondsbestyrelse

        _________________________                         ________________________       

                          formand                                                           næstformand         

        _________________________                          ________________________     

                           kasserer                                                          sekretær

                

        _____________________       _____________________     _________________   

              bestyrelsesmedlem                  bestyrelsesmedlem                bestyrelsesmedlem