Aktuelt nyt

 

18. marts 2023:
Sluppen var "på besøg" i Randers

I anledning af Randers Marineforenins skyttelaugs 100-års jubilæum havde Randers Marineforening arrangeret et PR-arrangement med det formål at skabe fokus på Marineforeningen, gøre den mere kendt i byen og - selvsagt - forsøge at skaffe nye medlemmer.
I den anledning havde de bedt om at måtte låne Sluppen, så de - ligesom for 3 år siden - kunne "relancere" Fastelavnsbåden, som den kaldtes i Randers, ved at lade den "sejle" gennem gaderne i Randers gl. midtby. Samtidig havde foreningen  opstillet Marineforeningens info-telt på Torvet foran Randers Gl. Rådhus.
Syv gaster fra Ebeltoft - heriblandt vores to harmonika-virtuoser, Henning og Bent - var bedt om at medvirke for at "oplære" gasterne fra Randers. De besatte pladserne som bådsmand, lodhiver, 1 roer og to raslere, - og som sagt musikerne.
Gasterne blev fornemt beværtet i Marinestuen både før og efter sejladsen. Her er nogle "snapshots" fra fra den festlige begivenhed. Klik på det enkelte foto for at se det ui stor størrelse.

28. februar 2023:
Ebeltoft Marineforening fyldte 106 år
38 medlemmer til fødselsdagskaffe

Foreningens 106-års fødselsdag blev på vanlig og tilbørlig vis markeret ved udskiftning af signalflagene i flagspillet foran Marinestuen, - så de nu skriver 106
Traditionen tro bød foreningen på en kop kaffe efter signalflagsudskift- ningen, og da begivenheden var sammenfaldende med Tirsdagstræffets normalsamling, var der ikke mindre 38 medlemmer med til "fødselsdags- festen".

Herunder nogle af Flemming Hjorths "knipserier", - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. februar 2023:
Rolig og hurtigt overstået generalforsamling. - Steen Knudsen generalforsamlingsvalgt som formand. Hæderstegn til Flemming Hjorth.

Der deltog 67 medlemmer i den indledende torskespisning inden selve generalforsamlingens afholdelse. Inden generalforsamlinges start, dukkede der yderligere en halv snes medlemmer op.
Maqn kan vist godt sige, at det blev den roligste og hurtigst overståede generalforsamling i foreningen "i mands minde". Der var ingen kommentarer overhovedet til nogen af dagsordens- punkterne, hvorfor det hele var overstået på under en time.
Jan Bo Lilliendal valgtes til dirigent og konstaterede som sådan, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Traditionen tro, indledtes med flaghejsning og afsyngelse af 1. vers af "Kong Christian". Derefter blev flaget sat på halv og der holdtes et minuts stilhed for de gaster, der er gået fra borde i det forløbne. Det var i år iklke færre end 18 ! Tankevækkende !
Steen Knudsen indledte beretningen med at kalde Flemming Hjorth frem og tildele ham Marineforeningens Hæderstegn ui sølv som en påskønnelse af hans indsats som tovholder for "Tirsdagstræffet". derefter var der der tildeling af 50-årstegn til Erik Laursen og 25-årstegnm til Erik Teddy Pedersen.
Som følge af, der ikke var nogen kommentarer overhovedet, blev både bestyrelsens beretning og årsregnskabet for 2022 godkendt med akklamation.
Steen Knudsen blev ekstraordinært valgt som formand for en 1-årig periode. Da kasserer Hans Hvitved ikke ønskede at fortsætte som kasserer (gen-) valgtes Erik Lyager som kasserer for en 2-årig periode. Peter Brøgger genvalgtes og Søren Høg Thomsen nyvalgtes til bestyrelsen. Begge for en 2-årig periode, mens Jens Holm ekstraordinært valgtes til bestyrelsen for en 1-årig periode. Sussi Berg Neumann valgtes som 1. suppleant og Anders Hansen som 2. suppleant. Begge for en 1-årig periode.
Finn Adamsen genvalgtes som revisor for 2-årig periode. Da Hans Skov ønskede at fratræde som revisor, nyvalgtes revisorsuppleant Uwe Weissfeld ekstraordinært som revisor for en 1-årig periode. Flagbærer og reserve-flagbærere genvalgtes, og det overlodes til bestyrelsen at udpege sendemænd.
Under "Eventuelt" overrakte Jan Bo Lilliendal foreningen Danske Veteraners våbenskjold som tak for godt samarbejde. Jan Bo Lilliendal er tidligere udsendt og stærkt involveret i veteranarbejdet.
Herunder nogle stem,ningsindtryk fra den rolige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Søren Høg Thomsen.

18. februar 2023:
50-års jubilæum for den mere end 325-årige,  festlige maritime tradition med slupsejlads gennem byens gamle gader til Fastelavn

Det er i år 50 år siden, at Ebeltoft Marineforening genoptog den gamle, maritime tradition, der hører/hørte til i søkøbstæder og havnebyer. Og denne "jubilæumssejlads" levede til fulde op til traditiditionerne og var som altid et festligt indslag i bybilledet. Hele "sejlturen" var begunstiget af rigtig flot vejr, sol, "høj himmel" og moderat vind. Omend det var hundekoldt fra morgenstunden. Det fortog sig heldigvis op ad formiddagen. Det gode vejr smittede heldigvis også af på humøret hos de mange folk på gaderne, hvoraf især udefra kommende nysgerrigt spurgte, hvad det her var for noget. Dertil havde raslerne svar på rede hånd: Der var på forhånd, som tidligere, udarbejdet foldere til omdeling, og som fortalte dels om  den  gamle Sluptradition dels om Søspejderne på Mols, som der i år blev samlet ind til.
Hele "sejlturen" forløb planmæssigt og Sluppen kunne lægge til kaj ved Marinestuen uden et eneste havari og uden et eneste "mand overbord".STOR TAK til alle, der kom noget i raslebøsserne og til alle, der sørgede for, at gasterne hverken kom til at lide af skørbug eller dehydrering.
Herunder nogle "snapshots" fanget ved Fregatten Jylland, "Karens Køkken" og Bryggertorvet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

O.B.S.   KUN LØRDAGSFROKOSTER I DE LIGE UGER   O.B.S.

På forsøgsbasis, vil der frem til årets generalforsamling, kun være lørdagsfrokost i Marinestuen i de "lige" uger. Der vil således ikke være spisning i Marinestuen lørdag den 7. januar ! !
På grund af de kraftige prisstigninger på råvarerne, vil frokostprisen fremover være kr. 75,00.
Der vil i lighed med tidligere, ikke være frokost lørdag efter generalforsamlingen".

Hilsen bestyrelsen

»Jeg ville have været rigtig ked af at sætte formodede pirater i land i Somalia«

Læs mere her
INTERVIEW: Fregatten “Esbern Snare” var i 2021 involveret i en dramatisk skududveksling med pirater i Guineabugten. Otte år tidligere lykkedes det samme skib at pågribe og udlevere ni pirater til retsforfølgelse. OLFIs journalist var dengang ombord og har sat sin tidligere chef, kommandør Henrik Holck Rasmussen, stævne for at blive klogere på, hvordan missionen lykkedes, og hvor piraterne er i dag.

19. januar 2023:
Mindre dyk i den danske handelsflåde

Det er kun gået op og op de sidste år. Men hen over 2022 er der sket et mindre fald i antallet af skibe på dansk flag. Det viser en opgørelse fra Danske Rederier. - Læs mere her.

12. januar 2023:
Kanon-rappert under restaurering
"Tovholder" for Tirsdagstræffet, Flemming Hjorth, skriver :
"......... den nyrenoverede kanonrappert er ved at være klar til maling ...... Godt arbejde, Ole, Tom og Povl Erik..."

31. december 2022:
Hyggeligt og stemningsfuldt "Nytårstræf"

Traditionen tro bød foreningen på "bobler" og kransekage i Marinestuen.
Et stemningsfuldt arrangement med godt 50 deltagere, hvorom Flemming Hjorth på foreningens facebook-profil sender denne hilsen og tak:

“Ca. 50 medlemmer mødte i dag op til nytårstræf i Marinestuen, hvor snakken gik lystigt, og der blev ønsket godt nytår til alle. 
Tak for det fornemme fremmøde🥂🥂🥂⚓️⚓️⚓️ og endnu en gang .. 
GODT NYTÅR⚓️⚓️”

30. december 2022:
Henning Bachmann bisat ved fin højtidelighed

Vort gode medlem, Henning Bachmann, blev i dag bisat ved en fin og gribende højtidelighed i Ebeltoft Kirke. Henning var som bekendt også kendt og aktiv marinehjemmeværnsmand, hvilket højtideligheden også bar præg af. Hennings kiste var dækket af Søværnets flag, det orlogsrøde splitflag, hvorpå hans Søværnskasket lå, ligesom den sorte fløjlspude med Hennings medaljer og fortjensttegn ogsåp prydede kisten. Der var flag- og fanekommando med Marineforeningens flag og Marinehjemmeværnets fane. Før talen ved kisten var der solosang fra orgelbalkonen, "Kong Christian stod ved højen mast" og efter jordpåkastelsen af "Så længe skuden kan gå". Ved båren talte Hennings veninde og MHV-kollega, Viki Simonsen, smukt og indbød slutteligt til mindesammenkomst i Marinestuen. Kisten blev båret ud af 6 marinehjemmeværnsgaster (Hennings kollegaer fra HVF 124 Aarhus), anført af flag- & fanekommandoen samt sognepræsten.
Efter bisættelsen var der mindesammenkomst med kaffe og kage samt hyggeligt samvær i en fyldt Marinestue. - Her er nogle stemningsfotos. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. december 2022:
Bevar Fregatten Jylland - en unik del af Danmarkshistorien

Fregatten Jylland har været på Finansloven i en lang årrække og er dybt afhængig af de statslige midler til skibets bevarelse. Nu står institutionen igen overfor en usikker fremtid, idet Fregatten Jylland ikke indgår i finanslovsudkastet. - Læs mere her.

18. november 2022:
Så blev "Ukrainepengene" overrakt til "Red Barnet"

Da Rusland i marts måned i år invaderede Ukraine og indledte en rædselsfuld krig, hvor russerne bevidst går efter civile mål, hjemkøbte Vaabenbrødreforeningen og vi (Marineforeningen) i fællesskab et parti såkaldte "Ukraine-pins" (se billedet t.v.), for at sælge dem til foreningernes medlemmer og andre, der sympatiserede med formålet.
Efter russernes kraftige angreb mod civile mål var der mange ukrainere (over en mill.), der flygtede ud af landet; blandt andet til Danmark.
Med hjemkøbet af "Ukraine-pins'ene" var det de to foreningers hensigt, at overskuddet fra salget af dem skulle skænkes til hjælp til ukrainske flygtningebørn i Syddjurs Kommune.
Efter udviklingen i Ukraine er der mange ukrainere, der er vendt hjem igen for at hjælpe deres land, og der er p.t. ikke nogen ukrainske flygtninge i Syddjurs Kommune.
Derfor blev det mellem Syddjurs Kommune og de to foreninger aftalt, at beløbet i stedet skulle skænket til "Red Barnet", hvor hjælp til ukrainske flygtningebørn vil have første prioritet.
Ved en højtidelighed i Marinestuen den 18. november blev beløbet - 12.750,- kr. - overrakt til Allan Skourup fra "Red Barnet".
På billederne herunder ses h.h.v. overrækkelsen (t.v.), hvor Allan Skourup står mellem de to formænd, Steen Knudsen, MF (t.v.) og Paul Erik Nielsen, VBF (t.h.) og selve donationsdokumentet (t.h.)
Stor TAK til alle, der støttede formålet - og til de de to foreninger for initiativet !

 

19. november 2022:
Hyggelig og velbesøgt julefrokost
Marinestuen var fyldt med 67 glade og forventningsfulde gæster, da formand Steen Knudsen slog på skibsklokken og bød velkommen til årets julefrokost. - Formanden sluttede sin velkomst med at bede alle rejse sig i et minuts stilhed for vort afdøde medlem Lauge Pirk Christiansen, der netop var blevet bisat fra Ebeltoft Kirke 2½ time tidligere.
Da folk igen havde sat sig, og snakken så småt var ved at komme i gang igen, var det hovmester Kjeld Thejl, der fik ordet for at fortælle, hvad der ventede os af lækkerier, hvilket fik mundvandet til at løbe hos de fleste (heldigvis ikke synligt).
Og så blev der spist - og hyggesnakket på kryds og tværs .......
Her er nogle få fotos fra den hyggelige eftermiddag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17.-11.-2022:
Hygge-kammeratskabsaften med lav deltagelse

Ifølge forlydender havde bestyrelsen besluttet, at november måneds kammeratskabsaften skulle være en filmaften, men det var åbenbart ikke faldet i visse medlemmers smag, hvorfor der i stedet blev lagt op til en "hyggeaftren" med snak hen over bordene. Det blev nu kun til henover bordet, da der kun deltog 7 personer, hvoraf de tre var bestyrelsesmdlemmer og den fjerde foreningens bogholder. Og det var da bestemt også ganske hyggeligt, og da kammeratskabsaftenen heller ikke var "annonceret" i det seneste Kabysrygte eller her på hjemmesiden (webmaster manglede info herom), må man vel stille sig tilfreds med dette antal ?
Blandt de fremmødte var foreningens nyeste medlem, Sussi Neumann, der på behørig vis fik medlemsemblemet overrakt af formand Steen Knudsen, der indviede Sussi i emblemets symbolik.

17.-11.-2022:
Julestemning i og ved Marinestuen

Så er Marinestuen smykket med juletræer, såvel indendørs som udendørs. Indendøre er det "genbrugs-juletræ", som Lars Hansen forærede foreningen sidste år, sat op sender sine lysstråler ud i stuen. Det skete ved Tirsdagstræffets sammenkomst i går den 16. november. Det var meningen, at det var Lars Hansen selv, der skulle have pyntet det, men han byttede sig fra det ved at skynde sig at gå i gang med hovmesterens opvask, - hvorved hovmester Thejl i stedet måtte gå i gang med juletræspyntningen. Og her skortede det ikke på kommentarer fra "ridderne om det runde bord". Tværtimod; "ridderne" havde mange "gode råd", mange af dem modstridende. Men juletræet blev pyntet. Tak for det Kjeld.

Udenfor er det store juletræ opsat med fin lyskæde. Som altid var det æresmedlem og tidligere formand Christian Koudel, der sørgede for denne gestues, der udoer at glæde Marineforeningens medlemmer, så også er til glæde for Havnens beboere og de mange , der passerer Marinestuen på deres daglige tur til Havnen.

07. november 2022:
Skydeskiverne til Hjemmebaneskydningen  2022 -
23 er ankommet. - Det er således muligt at skyde "første afdeling" af vinterens skydning allerede fra på onsdag den 9. ds
.
Ebeltoft deltager i år med hele 15 velmotiverede skytter i denne landsdækkende konkurrence, hvilket Skyttelauget og Skydeudvalget er meget glade for. Vi håber på, at det vil være medvirkende til at give os en rigtig god placering. Skydningerne til hjemmebaneskydningen foregår som bekendt "en vilkårlig onsdag aften", som det falder bedst for den enkelte deltager. "Første afdeling" skal være afsluttet senest den 15. december 2022 og "anden afdeling" senest den 15. februar 2023.
"God vind" til alle vore skytter, - og tak for Jeres tilmelding til denne kon kurrence !

01. november 2022:
"Støvsugerbanden" har været på spil ...

.Flemming Hjorth og Ole Laursen fra "Tirsdagstræffet" har kigget på minen, der tidligere stod ved Det Gamle Rådhus. De måtte tage utraditionelle midler i brug for at sikre de skænkede kontanter ! - Lad billederne tale for sig selv .... Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

30. oktober 2022:
Minebøssen fra Det Gamle Rådhus er flyttet til gården ved Marinestuen
- hvor den nu skal restaureres og derefter ny-placeres efter nærmere bestyrelsesbeslutning.

30. oktober 2022:
Hyggelig og vellykket Distriktsskydning med pæne resultater

Ligesom "firkant-skydningen" i Randers den 11. september blev også årets distriktsskydnuing reduceret til en "trekant-skydning", - med de samme deltagende foreninger som i Randers.
Skydningen blev afholdt på vores baner og med osd som arrangør. Vi modtog afbud fra Horsens, Samsø og Viborg, der alle ikke kunne mønstre hold. Trods både invitation og opfølgende "reminder" hørte vi aldrig fra Grenaa og Skanderborg. Især førstrnævnte forekommer "tankevækkende foruroligende".. Grenaa har altid tidligere være fast og velskydende deltager ved diverse skydekonkurrencer, herun der selvsagt ikke mindst idistriktsskydningerne.
For i Ebeltoft blev det en god og vellykket dag, såvel rersultatmæssigt som arrangemæssigt. Alle gav udtryk for et godt og veltilrettelagt arrangement, med fornemme præmier og god forplejning. I holdkonkurrencen "satte vi os på" både guld- og bronzemedaljerne og i den individuelle konkurrence besatt vi 4 uf af de 5 bedste (og dermed præmiegivende) pladser.
De præmiegivende resultater var som følger:
HOLDKONKURRENCE (tre bedste):
Nr. 1: Ebeltoft, Hold 2, - 436/9x
         (Lisbeth Christensen 14472x, Svend M. Rasmussen 146/4x, Mark Bjerg 146/3x)
Nr. 2: Randers, Hold 1, - 422/6x
         (Lars Gjættermann 145/1x, Frits Broberg 139/4x, Gunnar Kristensen 138/1x)
Nr. 3: Ebeltoft, Hold 3, - 421/4x
         (Jørgen Brøgger 144/2x, Erik Lyager 140/1x, Peter Brøgger 137/2x)

INDIVIDUEL KONKURRENCE (5 bedste):
Nr. 1:
Svend M. Rasmussen, Ebeltoft, - 146/4x
Nr. 2: Mark Bjerg, Ebeltoft, - 146/3x
Nr. 3: Lars Gjættermann, Randers, - 145/1x
Nr. 4, - delt:
         Lisbeth Christensen, Ebeltoft, - 144/2X
         Jørgen Brøgger, Ebeltoft, - 144/2x

HOLDSKYTTER (bedste skytte fra hver forening:
Aarhus Marineforening: Keld Jørgensen , - 142/2x
Randers Marineforening: Lars Gjættermann, - 145/1x
Ebeltoft Marineforening: - Svend Ma. Rasmussen, - 146/4x

Herunder nogle "skarpe skud" fra dagen (Fotos: Flemming Hjorth og Jørgen Brøgger. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

27. oktober 2022:
Spændende foredragsaften om "Krigen i Kattegat og Skagerrak 1945"

Vi havde besøg af  Carsten Petersen, der på det nærmeste må betegnes som "et omvandrende leksikon" (sagt i den absolut bedste mening og med stor respekt) i alt vedr. specielt luftkrigen under 2. Verdenskrig.
Desværre var den spændende aften kun besøgt af 13 tilhørere ! incl. de 3 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  - Og det var rigtig synd for de 64 % af medlemsskaren, der dermed gik glip af dette spændende foredrag.
Vi kan kun opfordre ALLE til at holde sig a'jour med hvornår, der er kammeratskabsaftener, og hvad der bydes på af spændende programmer ved disse.
Dette foredrag havde fortjent langt flere tilhørere !
Her nogle få fotos fra den spændende aften. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. oktober:
Øl-/vandautomaten i Marinestuen er slukket

- og kommer ikke i brug mere, grundet det store el-forbrug og de stigende el-priser. Ved f.eks. "tirsdagstræf" og Slupkors-øveaftener kan købes grønne kort.

29. september 2022:
Debat om fremtidens forsvar til søs

Danske Rederier, Udenrigsministeriet og Københavns Universitet inviterer tirsdag den 4. oktober 2022 fra kl. 1330 til 1730 til debat om fremtidens sikkerhedsmæssige prioriteringer til søs.

Det er det grundlæggende spørgsmål, når de tre arrangører sammen på dagen holder seminar om maritim sikkerhed som en del af Danish Maritime Days.

Arrangementet er åbent for pressen, og efter en times oplæg er der debat og tid til spørgsmål.

Læs mere her.

28. september 2022:
Bødskov i Nato:
Vi fik ingen advarsler om risiko for angreb på gasrør i Østersøen.
"Jeg ved ikke, hvad andre lande har af efterretninger" siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) efter historier i tyske medier om, at der skulle være kommet afvarsler fra USA

Bruxelles: Efter møder i Nato onsdag afviser forsvarsminister Morten Bødskov (S), at han selv eller de danske myndigheder iøvrigt skulle have modtaget advarsler om en risiko for gasrørledningerne i Nord Stream i Østersøen.
"Hverken jeg eller regeringen har været varslet om det her", sige Bødskov til Altinget.
Læs mere
her.

23. september 2022:
FMI tildeler danske Terma kæmpeordre på levering af luftvælrnssystem til Hæren

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har besluttet at indkøbe luftværnssystemer til Hærens 1. Brigade ved danske Terma, fremgår det af EU’s udbudsportal. FMI ønsker sig en enkelt national hovedleverandør, og de betingelser opfylder kun Terma, som dermed kan skrive en milliardordre i ordrebogen.
Læs mere
her.

18. september 2022:
Velbesøgt og vellykket "Soldaterforenings-skydning Djursland 2022"
Ebeltoft Marineforening vandt holdkonkurrencen, igen igen....

Vi har sagt det før, og må gentage det igen: Det er ikke just falsk beskedenhed,, der tynger vore skytter. - Vort Hold 1 (Jørn Mortensen & Erik Lyager) vandt holdkonkurrencen med 434/8X foran Vaabenbrødreforeningen for Ebeltodft og Omegn, Hold 1, med 431/9X og Danmarks Veteraner, Hold 2, på 3. pladsen med 429/9X.
De 5 bedste, individuelle skytter (præmiegivende) var:
1. Palle Stausholm, Danmarks Veteraner: 148/6X
2. Mark Bjerg, Ebeltoft Marineforening: 147/3X
3. Karsten Stenholt, Flyvevåbenets Soldaterforening: 146/6X
4. - delt:
   René Fasting, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: 146/4X
   Jørn Mortensen, Ebeltoft Marineforening: 146/4X
Holdskytter (bedste skytte fra hver forening):
Danmarks Veteraner: Palle Stausholm, 148/6X
Djurslands Garderforening: Peter Bugge, 145/3X
Ebeltoft Marineforening: Mark Bjerg, 147/3X
Flyvevåbenets Soldaterforening: Karsten Stenholt, 146/6X
Prinsens Livregiments Soldaterforening: Jan Magnussen, 138/0X
Veterancafé Djursland: Peter Thomsen, 129/0X
Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn: René Fasting, 146/4X
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn: Jesper Nyhuus, 145/6X
"Wildcards":
Svend M. Rasmussen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn
Anders Brogaard, Danmarks Veteraner
René Fasting, Våbenbroderforeningen for Balle og Omegn

Hermed nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se Pressemeddelelse her.

16. september 2022:
Mikkel Brøgger har trukket sig som formand for Ebeltoft Marineforening

I en mail af 13. september 2022 har formand Mikkel Brøgger skrevet således til den øvrige bestyrelse:

"Til bestyrelsen for Ebeltoft Marineforening.
Jeg meddeler hermed, at jeg af personlige årsager trækker mig fra posten som formand for Ebeltoft Marineforening, med omgående virkning.
Jeg afleverer mine nøgler og formands-PC til Steen Knudsen i morgen, såfremt det passer ham. Ellers gøres det ved først kommende lejlighed.
Jeg betragter hermed mine forpligtelser overfor bestyrelsen som ophørt.
Hilsen 
Mikkel Brøgger"

Det kan samtidig oplyses, at de to bestyrelses-suppleanter, Svend M. Rasmussen og Christian Brix Nielsen før sommerferien trak sig fra deres suppleant-poster.

Næstformand Steen Knudsen leder foreningen indtil bestyrelsen i den nærmeste fremtid har haft mulighed for at mødes og drøfte den opståede situation.

15. september 2022:
Havne har stor betydning for den grønne omstilling

På Transportministeriets topmøde om fremtidens havne torsdag den 15. september fremførte adm. direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen blandt andet, at havnene er et afgørende ben i den grønne omstilling, hvis skibsfarten skal over på grønne brændstoffer.
Læs mere
her

13. september 2022:
Sveriges og Finlands optagelse bør få Nato til at overveje en skandinavisk kommando

BLOG: Sverige og Finlands snarlige medlemskab af Nato giver både muligheder og udfordringer – også for Danmark. Derfor kan det give mening at overveje en ny skandinavisk kommando med fokus på de fællesnordiske udfordringer og trusselsforhold. Sker det, skal Danmark kende sin besøgelsestid, skriver krigshistoriker Niels Klingenberg Vistisen i dette blogindlæg.
Læs mere
her.

11. september 2022:
Kneben sejr til Ebeltoft i "4-kantskydningen" 2022

Den årlige "4-kantskydning" blev til en 3-kantskydning, da Grenaa meldte afbud på grund af Havnefesten i Grenaa, hvor Marineforeningen altid er deltager. Det gav dog ingen skår i det som altid hyggelige samvær på tværs af foreningerne.
Ebeltoft løb med sejren, - igen, igen, igen .... men denne gang med den mindst mulige margin, 0,1 point !
Vort Hold 1 (Jørn Mortensen, Svend Rasmussen og Erik Lyager) og Aarhus'Hold 1 opnåede begge 430 points og 7 X-tiere. Da skydningen blev afviklet på baner med elektronisk markering, hvor de enkelte skud bedømmes med en decimal (eks. 9,7 9,5, 10,0 10,6 og lign.) måtte afgørelsen træffes helt ude i decimalerne. Og her havde vores  Hold 1 0,1 point mere end Aarhus.Så lille en margin har vi aldrig vun det med før.
Havde der været skudt på papskiver som "hjemme hos os", foreskreiver reglerne, at der skulle have været omskydning mellem de to hold. Nu blev det så afgjort på decimalerne.
Randers besatte både 3. og 4. pladserne, mens vores hold 2 (Ingelise Lyager, Eigil O. Frederiksen og Jørgen Brøgger) kom ind på 5. pladsen ud af de ialt 11 deltagende hold.
I den individuelle konkurrence kom Jørn Mortensen ind på en fin 1. plads og Svend M. Rasmussen på 4. pladsen blandt de præmiegivende 5 bedste skytter. Dermed blev Jørn Mortensen også "holdskytte" fra Ebeltoft (bedste skytte fra hver forening) med sine 145/4x.
Her er et par "skarpe skud" fra den hyggelige dag, der afsluttedes med dejlig frokost og præmieuddeling i Randers' fine Marinestue, der ligger lige ned til Randers Fjord og lystbådehavnen.

Fra venstre:
1: Hygge i Marinestuen, - inden servering af frokosten. - 2: Præmiebordet. - 3:  Vinderholdet. Fra venstre: Erik Lyager, Svend M. Rasmussen og Jørn Mortensen. - 4: De 5 individuelt 5 bedste skytter (Svend M. Rasmussen nr. 2 fra v., Jørn Morternsen  nr. 1 fra h). - 5: Vinderholdt i nærbillede.- 6: "Holdskytterne (bedste skytte fra hver forening, - fra v.: Jørn Mortensen, Ebeltoft, Steen Armstrong Pedersen, Aarhus og John  Poulsen, Randers).

05. september 2022:
Fin og værdig markering af den Nationale Flagdag for danske udsendte i international tjeneste.

Flag-/faneborg med 16 flag/faner og parade med veteraner m.fl. Heriblandt ikke mindst glædeligt at se to unge orlogsgaster, der har været med Thetis ved "Hornet".
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse. - Se flere fotos m.m.
her.

01. september 2022:
Mange nye arbejdspladser

Ifølge organisationen Danske Rederier vil planerne om en gigantisk udbygning af havvind i Nordsøen øge udbuddet af land- og søbaserede job i Danmark.

Danske Rederier der har adskillige medlemmer der opsætter møller, transporterer teknikere, lægger kabler og sejler forsyninger til havvindmølleparkerne, har regnet på hvad de store planer betyder for beskæftigelsen.

Fokuserer man på det fulde potentiale for en dansk udbygning på 35 GW (1 GW er = 1.000 MW) i Nordsøen, kan det sikre 255.700 direkte og indirekte danske årsværk frem mod 2050. Medregner man det faktum, at de ansatte bruger deres løn på mad og andet forbrug, er yderligere 113.900 årsværk sikret frem mod 2050. Altså alt i alt lige knap 370.000 årsværk.

For at imødegå de høje politiske ambitioner om havvind mener Danske Rederier, at udbuds- og godkendelsesprocessen for havvindmøllerparker skal strømlines, så det ikke tager op mod otte år for opsætningen af en enkelt havvindmøllepark. Samtidig skal udviklere have lov til at søge om mere end et projekt ad gangen. (Kilde og Foto: Danske Rederier)

28. august 2022:
Esbjerg Havn skal udbygges til Nato-havn

Esbjerg havn skal som følge af den aktuelle, internationale situation udbygges til at være i stand til hyurtigt at modtage større nato-styrker og -materiel.

Læs mere her.

Billedet herover: Amerikanske panserkøretøjer på Esbjerg Havn, april 2022


 

24. august 2022:
Dejlig fisketur med masser af frisk luft, ....... og fjæsinger

Læs mere og se flere billeder
her.

 

19. august 2022:
Investering for 40 mia. kroner til det maritime område

Forsvarsminister Morten Bødskov lancerede den 18. august 2022 et nyt nationalt partnerskab for det maritime område. Partnerskabet skal arbejde for en stærkere forsyningssikkerheden for det danske forsvar, og på samme tid udnytte det enorme potentiale, der er i den danske maritime sektor til at understøtte Forsvarets løbende behov. – Med Ruslands angreb på Ukraine og den nye europæiske sikkerhedssituation, er det mere vigtigt en nogensinde, at Danmark er i stand til at forsvare sig selv. Her spiller forsyningssikkerheden en afgørende rolle. Det er afgørende, at Forsvaret kan få det materiel, som er helt central for at sikre et stærkt dansk forsvar. Det gælder ikke mindst på havet, hvor Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, siger forsvarsminister Morten Bødskov og fortætter: – Inden for den næste årrække står Forsvaret overfor at skulle udskifte en lang række skibe. Det betyder anskaffelse i omegnen af 40 mia. kroner. Det nye partnerskab skal komme med anbefalinger, så den danske maritime forsvarsindustri kan få del i disse investeringer. Til gavn for den danske forsvarsindustri, danske arbejdspladser og ikke mindste for Danmarks sikkerhed, lyder det fra
ministeren.
Læs mere
her.

12. august 2022:
Fantastisk friluftskoncert med Prinsens Musikkorps

Læs og se flere billeder
her

 

11. august 2022:
Forsvaret skal træne ukrainske soldater. Men vi kunne støtte Ukraine langt mere uden at være på kant med folkeretten, mener ekspert
Ukrainske soldater skal inden længe trænes og uddannes i Danmark af det danske Forsvar. Men Danmark kunne sagtens hjælpe Ukraine endnu mere i krigen mod Rusland uden at komme på kant med Folkeretten, vurderer en ekspert.
Læs mere
her

06. august 2022:
Nato, Norden og en væltet verdensorden: Er det en ny kold krig ... eller noget værre?

Putins erobringskrig mod Ukraine har sparket gang i en historisk oprustning langs Natos østlige flanke samtidig med, at Sveriges og Finlands forventede medlemskab indlemmer hele den nordiske region omkring Østersøen i alliancen. Men efter Nato-ledernes sommertopmøde i Madrid frygter balterne, at det er for lidt og for sent.
Læs mere
her.

 

29. juni 2022:
Forskere: Natos vigtigste topmøde siden Den Kolde krig får stor betydning for dansk forsvarspolitik

Der er store forandringer og massiv konventionel oprustning i Europa på tegnebrættet, når Natos medlemslande i denne uge er samlet til historisk topmøde i Madrid. Et møde, der også får betydning for Danmarks forsvarspolitik og de kommende forhandlinger om forsvarsforliget.
Læs mere
her.

 

09. maj 2022:
Støt et godt formål - køb en "Danmark/Ukraine-nål"

Ebeltoft Marineforening og Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn har i fællesskab hjemkøbt en beholdning af de kendte "Danmark/Ukraine-nåle" (pins), der viser de to landes flag.
Nålene sælger for 50,- kr. pr stk., og overskuddet går ubeskaret til humanitære og velgørende formål for ukrainske flygtninge i vores nærområde. Pengene vil blive overdraget til en anerkendt velgørenhedsorganisation, der netop arbejder med de ukrainske flygtninge, så beløbet kan blive anvendt på den bedst mulige måde.
Emblemerne kan købes i baren i Marinestuen.
På billedet her ved siden af, er "Ukraine-nålen" fotograferet ved siden af Marineforeningens kendetegn til belysning af størrelsesforholdet.

25. februar 2022:
Ebeltoft Marineforening har fået ny ledelse
Mikkel Brøgger valgt til ny formand. Derudover 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.
Marineforeningens hæderstegn tildelt Ole Laursen.

Foreningens generalforsamling den 24. februar startede i overensstemmelse med de bedste traditioner og i god ro og orden. Efter velkomst og flaghejsning nød de ca. 55 medlemmer hovmesterens vel-tillavede og velsmagende kogte torsk med div. tilbehør. Og efter spisningen stødte ca. en halv snes medlemmer yderligere til for at deltage i selve generalforsamlingen
Efter valg af Finn Adamsen som dirigent indledte formanden, Erich H. Franzen, beretningen med at bede flaggasterne sætte flaget på halv. Formanden omtalte herefter de medlemmer, der var gået fra borde i det forløbne år, hvilket efterfulgtes af et minuts stående stilhed.
Efter at flaget igen var sat på hel, var der overrækkelse af jubilartegn: 50-års tegn skulle være tildelt Kurt Haugaard, der desværre ikke var tilstede, og derfor vil få tegnet overrakt ved en senere lejlighed, - samt 25-års tegn til Børge Pedersen, - efterfulgt af tildeling af medlemsamblemer til nye medlemmer. Som aftenens højdepunkt blev Ole Laursen herefter kaldt frem og blev - efter godkendelse i Landsbestyrelsen - tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv, for sin mangeartede og store indsats for foreningen gennem mange år.
I selve beretningen gennemgik formanden de forskellige arrngementer og aktiviteter i de forgangne år, herunder selvsagt med fokus på, hvad corona-nedlukningerne havde betydet for foreningen.
Der var hverken spøergsmål eller kommentarer til beretningen, der derfor blev godkendt med akklamation. Det samme var tilfældet med årsregnskabet, der i kassererens fravær blev blev fremlagt af bogholder Erik Lyager. Regnskabet udviste et underskud i 2021 på 7.510,- kr. mod et underskud på knap 10.500,- kr. i 2020. Begge underskud er dels begrundet i bygningsvedligeholdelser samt tabte indtægter som følge af corona-nedlukninger.
Budgettet for 2022, udvisende et forventet underskud på 45.000,- kr. blev taget til efterretning, og bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 50,- kr. fra og med 2023 blev godkendt. Det budgetterde underskud er begrundet i div. bygningsvedligeholdelse og -forbedringer, mens kontingentstigningen er begrundet i en kontingentstigning til Landsforeningen samt øgede driftsudgifter til Marinestuen (prisstigninger på forbrugsafgifter m.v.).
Da formand Erich H. Franzen ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen den hidtidige 1. suppleant, Mikkel Brøgger, der valgtes med akklamation.
Næstformand Frank Heede og bestyrelsesmedlemmerne Poul Bojesen og Anders Kristensen ønskede heller ikke genvalg. - Efter forskellige forslag fra salen og efterfølgende skriftlig afstemning nyvalgtes Knud Erik Overgaard, Palle Dannemann og Kjeld Thejl til de tre ledige bestyrelsesposter, mens Svend M. Rasmussen og Anders Brix Nielsen nyvalgtes som h.h.v. 1. og 2. suppleant.
Hans Skov og Uwe Weissfeld genvalgtes som h.h.v. revisor og revisorsuppleant.
Nils Jørgen Tastum ønskede genvalg som flagbærer. I hans sted valgtes John Rosborg, mens Per Snejbjerg og Steen Knudsen genvalgtes som h.h.v. 1. og 2. reserve-flagbærer.
Traditionmen tro blev bestyrelsen bemyndiget til at udpege sendemænd til sendemandsmødet den 14. maj i Lemvig.
Under "Eventuelt" blev Kjeld Thejl  tildelt "Årets Vådeskud" for at have taget fejl af datoen for generalforsamlingen og derfor indkøbt næsten alt en uge for tidligt.
Den nye formand, Mikkel Brøgger takkede for valget og udtrykte ønsket om fremtidig astør og rolig kurs i foreningen og kaldte derefter de afgåede bestyrelse4smedlemmer frem og overrakte hver en flaske "Royal Danish Navy Rum", - og den agåede formand tillige et våbenskjold fra Ebeltoft Marineforening.
Efter nedhaling af flaget og afsyngelsen af sidste vers af Kongesangen var der opbrud og alm. hyggesnak.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

2020 er 75-året for Danmarks Befrielse
efter den tyske besættelse, 19490-45

Besættelsesårene 1940-45 er en særlig del af Ebeltoft Marineforenings histoie. De gamle protokoller beretter om, hvordan foreningen var det sted i byen, hvor man mødtes for at vise sit nationale sindelag. Hvert år holdt man fest på Kong Chr. X's fødselsdag, hvor salen var pyntet med Dannebrogsflag og et stort billede af kongen til hest. Disse og andre sammenkomster formede sig hver gang som en reel alsangs-sammenkomst. I 1943 rejste foreningen mindestenen for kommandørkaptajn Knud Nielsen Benstrup på arealet øst for kirken. Afsløringen heraf blev en stor manifestation af danskhed.
I 1946 rejste foreningen mindestenen på Havnen til minde om Freden, 5. maj 1945. Afsløringen af denne sten blev igen en stor manifestation af danskhed og nationalfølelse (ikke nationalisme !). Hvert år siden har foreningen den 5. maj holdt en lille højtidelighed og lagt en buket rød-hvide blomster ved stenen.
Fra og med 50-året for Befrielsen har foreningen, sammen med Vaabenbrødreforeningen, hvert femte år foranlediget kranselægninger ved mindestene og krigergrave i den tidligere Ebeltoft Kommune.

I anledning af 40-året for Befrielsen udgav foreningen i 1985 et mindehæfte, hvori nogle af foreningens daværende, nu afdøde, medlemmer fortalte om deres oplevelser under 2. Verdenskrig: I Søværnets, i Handelsflåden med sejlads inden- og udenfor "spærringen", I allieret tjeneste, Konvojsejlads på Murmansk og i den lokale modstandsbevægelse.
Se dette mindehæfte her (klik på den lille skrift under overskriften) :

Stor tak til Jørgen Nyhuus, der er ophavsmand til, at det har været muligt at lægge dette mindehæfte på hjjemmesiden

Beretningen om mega-bomben i Ørnsø

I relation til 75-året for Befrielsen har æresmedlem og tidl. formand, Christian Koudal, givet os beretningen "Hvad søen gemte", skrevet af Christians ungdomskammerat, Hans Jørgen Jensen. - Læs den spændende beretning her.

Som minedykker ved Minedepot Dråby deltog Chrstian Koudal selv - sammen med vort andet gode medlem, Jørn-Peder Larsen, -  i den omtalte Søværns-undersøgelse af Ørnsø, hvilket jo ikke gør beretningen mindre interessant.

 

Genudgivelse af mindehæfte om Flådens Sænkning
den 29. august 1943

I forbindelse med mindehøjtideligheden den 29. august - på 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 - genudgav Fregatten Jylland og Ebeltoft Marineforening - med tilladelse fra Danmarks Marineforening det mindehæfte, som Danmarks Marineforening 25 år tidligere (ved 50-årsdagen) havde udgivet med 24 øjenvidneskildringer fra Flådens Sænkning den 29. august 1943, - Mindehæftet han købes i Marinestuen og i Fregatten Jyllands butik formedelst 50,- kr.

Se mindehæftet her.