GALLERI 2023

27. april 2023:
God "sæsonafslutning", - blot ikke deltagermæssigt.

Sæsonens sidste kammeratskabsaften var en rigtig god oplevelse for de forholdsvis få deltagere, der havde valgt at give sig selv og "sin bedre halvdel" denne oplevelse. Men hvor var det synd for alle de, der i stedet havde valgt at blive hjemme, - i sofaen foran "flimmeren" ?. De gik både glip af hovemester Jens Holms bugnende fade med lækre hakkebøffer "godt svøbt ind bløde løg" og ikke mindst gik de glip af Jan Bo Lilliendals spændende og højaktuelle powerpoint-foredrag om "Cyber-sikkerhed og -indflydelse i moderne krigsførelse". Foredraget efterlod et klart indtryk af, at de helt store trusler på dette område - også, og ikke så lidt, for Danmarks vedkommende - kommer fra Rusland og Kina. Nok ikke uventet. Også om hvordan disse magter køber sig adgang til diverse for dem nyttige, og for os andre sårbare, informationer. Det er umuligt at gengive det spændende foredrag; måske kan nogle af de plancher Jan brugte, og som er gengivet på nedenstående billeder, give et lille indtryk heraf.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. april 2023:
Vellykket Fregatskydning.
Gunnar Christensen ny Fregatkaptajn ved eget skud

Knap 50 medlemmer havde fundet vej til Marinestuen for at deltage i den årlige fregatskydning, der fik et på alle måder godt forløb. I forbindelse med dagens velkomst kaldte formand Steen Knudsen tre medlemmer frem: Aage Nyholm Hansen, Anders Vinther og Kim Bech Hansen.
Aage fik tildelt Fregatkaptajns-tegnet, som han skulle have haft tidligere, men ikke fik, da han ikke var tilstede ved sidste års Fregatskydning (Aage blev Fregatkaptajn i 1996). Anders og Kim fik begge overrakt 25-års tegnet, som de skulle have haft ved generalforsamlingen, hvor de imidlertid begge var forhindrede i at være tilstede.
Første skud til den fjendtlige fregat blev traditionen tro affyret af den afgående Fregatkaptajn, Flemming Hjorth. Det blev afgivet med den over 100 år gamle Kongsberg-riffel (det var også dagens eneste skud med denne fornemme gamle riffel). Da Flemming var nødt til at gå igen efter skuddets afgivelse, fik han overrakt skroget fra sidste års Fregatskydning, således som det sig hør og bør (normalt sker overrækkelsen i forbindelse med præmieoverrækkelserne).
Kl. 14.56 faldt det første sejl, Store Bram, da Christian Koudal skød det ned med skud nr. 63. Christian skød sejlet ned for Simon Simonsen.
Og derefter gik det "slag i slag", under kyndig og myndig ledelse af lederen af Skydeudvalget, Peter Brøgger, godt sekunderet af Gunnar Christensen, Flemming Kristensen, Mark Bjerg, Mikkel Brøgger og Bent Olsen som ladere, Gunnar Christensen, Mikkel Brøgger og Bent Olsen som havarikommission og Jørgen Brøgger som listefører.
Efter ialt 234 skud faldt Krudtkammeret ved et velrettet skud af Gunnar Christensen, der ved eget skud derved sikrede sig titlen og værdigheden som Fregatkaptajn for det kommende år.
De øvrige resultater var:
01. Store Bram: Simon Simonsen ved Christian Koudel.
02. Fore Bram: Johan Peter Jensen v. Jørn Mortensen
03. Bergginen: Steen Zacho v. Morten Gerner Jensen
04. Store Mærs: Svend Ole Hansen v. Niels Mikkelsen
05. Fore Mærs: Bent Ole Rehr v. Anders Vinther
06. Blændsejl: Paul Skriver Møller v. Steen Knudsen
07. Mesan: Erik Lyager, eget skud
08. Storsejl: Paul Erik Nielsen, eget skud
09. Fok: Gunnar Christensen, eget skud
10. Krudtkammer: Gunnar Christensen, eget skud

1. skyttepræmie tilfaldt Gunnar Christensen og 2. skyttepræmie tilfaldt Paul Erik Nielsen.

Herunder nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

23. februar 2023:
Rolig og hurtigt overstået generalforsamling. - Steen Knudsen generalforsamlingsvalgt som formand. Hæderstegn til Flemming Hjorth.

Der deltog 67 medlemmer i den indledende torskespisning inden selve generalforsamlingens afholdelse. Inden selve generalforsamlingens start, dukkede der yderligere en halv snes medlemmer op.
Man kan vist godt sige, at det blev den roligste og hurtigst overståede generalforsamling i foreningen "i mands minde". Der var ingen kommentarer overhovedet til nogen af dagsordenspunkterne, hvorfor det hele var overstået på under en time.
Jan Bo Lilliendal valgtes til dirigent og konstaterede som sådan, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Traditionen tro, indledtes med flaghejsning og afsyngelse af 1. vers af "Kong Christian". Derefter blev flaget sat på halv og der holdtes et minuts stilhed for de gaster, der er gået fra borde i det forløbne år. Det var i år ikke færre end 18 ! Tankevækkende !
Steen Knudsen indledte beretningen med at kalde Flemming Hjorth frem og tildele ham Marineforeningens Hæderstegn i sølv som en påskønnelse af hans indsats som tovholder for "Tirsdagstræffet". Derefter var der tildeling af 50-årstegn til Erik Laursen og 25-årstegn til Erik Teddy Pedersen.
Som følge af, der ikke var nogen kommentarer overhovedet, blev både bestyrelsens beretning og årsregnskabet for 2022 godkendt med akklamation.
Steen Knudsen blev ekstraordinært valgt som formand for en 1-årig periode. Da kasserer Hans Hvitved ikke ønskede at fortsætte som kasserer (gen-) valgtes Erik Lyager som kasserer for en 2-årig periode. Peter Brøgger genvalgtes og Søren Høg Thomsen nyvalgtes til bestyrelsen. Begge for en 2-årig periode, mens Jens Holm ekstraordinært valgtes til bestyrelsen for en 1-årig periode. Sussi Berg Neumann valgtes som 1. suppleant og Anders Hansen som 2. suppleant. Begge for en 1-årig periode.
Finn Adamsen genvalgtes som revisor for 2-årig periode. Da Hans Skov ønskede at fratræde som revisor, nyvalgtes revisorsuppleant Uwe Weissfeld ekstraordinært som revisor for en 1-årig periode. Flagbærer og reserve-flagbærere genvalgtes, og det overlodes til bestyrelsen at udpege sendemænd.
Under "Eventuelt" overrakte Jan Bo Lilliendal foreningen Veterancaféens våbenskjold som tak for godt samarbejde. Jan Bo Lilliendal er tidligere udsendt og stærkt involveret i veteranarbejdet.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den rolige aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Søren Høg Thomsen.

18. februar 2023:
50-års jubilæum for den mere end 325-årige,  festlige maritime tradition med slupsejlads gennem byens gamle gader til Fastelavn

Det er i år 50 år siden, at Ebeltoft Marineforening genoptog den gamle, maritime tradition, der hører/hørte til i søkøbstæder og havnebyer. Og denne "jubilæumssejlads" levede til fulde op til traditiditionerne og var som altid et festligt indslag i bybilledet. Hele "sejlturen" var begunstiget af rigtig flot vejr, sol, "høj himmel" og moderat vind. Omend det var hundekoldt fra morgenstunden. Det fortog sig heldigvis op ad formiddagen. Det gode vejr smittede heldigvis også af på humøret hos de mange folk på gaderne, hvoraf især udefra kommende nysgerrigt spurgte, hvad det her var for noget. Dertil havde raslerne svar på rede hånd: Der var på forhånd, som tidligere, udarbejdet foldere til omdeling, og som fortalte dels om  den  gamle Sluptradition dels om Søspejderne på Mols, som der i år blev samlet ind til.
Hele "sejlturen" forløb planmæssigt og Sluppen kunne lægge til kaj ved Marinestuen uden et eneste havari og uden et eneste "mand overbord".STOR TAK til alle, der kom noget i raslebøsserne og til alle, der sørgede for, at gasterne hverken kom til at lide af skørbug eller dehydrering.
Herunder nogle "snapshots" fanget ved Fregatten Jylland, "Karens Køkken" og Bryggertorvet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26. januar 2023:
Vellykket kammeratskabsaften med godt fremmøde og spændende foredrag

30 medlemmer havde fundet vejen til Marinestuen til årets gførste kammeratskabsaften, der bød på den traditionelle punch, optagelse af 2 nye medlemmer samt et meget spændende powerpoint-foredrag af kommendørkaptajn  Henrik Staunstrup om piratbekæmpelse i Adenbugten. Henrik Staunstrup er læge i forsvaret og var som sådan med "Esbern Snare" på piratjagt i Adenbugten i 2011. Det var meget spændende og "levende" og det vfar "barske sager". vi hørte om og så billeder af. her er nogle fotops fra spændende aftren, fanm get i Han s Skov's fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

12. januar 2023:
Kanon-rappert under restaurering
"Tovholder" for Tirsdagstræffet, Flemming Hjorth, skriver :
"......... den nyrenoverede kanonrappert er ved at være klar til maling ...... Godt arbejde, Ole, Tom og Povl Erik..."