Spørgsmål til Byrådet ved byrådsmødet den 19. december 2018:


Talepapir:

Spørger nr. 1:

Jeg har et par spørgsmål, jeg gerne vil stille på vegne af Ebeltoft Marineforening.

For at alle skal være klar over, hvad vi taler om, er jeg dog nødt til at læse en lille korrespondance op, før jeg kommer til spørgsmålene.

Oplæses

Vi vil gerne takke for – og kvittere for – den venlige tone og imødekommenhed i borgmesterens svar, og for opfordringen til fortsat godt samarbejde, hvilket vi naturligvis giver håndslag på, - til forhåbentlig gensidig gavn og glæde og, ikke mindst, til gavn og glæde for vores gode lokalsamfund.
Derimod er vi uforstående og skuffede over beslutningen om ikke at ville søge adoptionen bibeholdt med de indlysende fordele, dette vil indebære. Vi skal heller ikke undlade at bemærke, at vi er skuffede over, at man ikke fandt det betimeligt, at Syddjurs Kommune var repræsenteret ved den afskedsreception, som man var inviteret til.


Og så til spørgsmålet:

Vi vil gerne spørge, om der er tale om en borgmesterafgørelse eller en byrådsbeslutning ?

Efter borgmesterens svar:

Ja, vi har heller ikke kunnet se, at emnet har været på dagsordenen i hverken ØK eller Byrådet.
Kan borgmesteren oplyse, hvad årsagen er til at henvendelsen – der jo er stilet til Byrådet – ikke er forelagt Byrådet ? – og vi vil også gerne spørge de øvrige byrådsmedlemmer, om de finder det tilfredsstillende, at borgmesteren egenhændigt træffer afgørelse på en henvendelse der er stilet til Byrådet ?


Spørger nr. 2:

Vi vil gerne spørge, hvilke overvejelser, der har ligget til grund for denne afgørelse ?

Er det indgået i overvejelserne, hvilket brand, Syddjurs Kommune vil kunne have af at have sit navn knyttet til en specialenhed under Søværnets Frømandskorps, der ikke er alene er Danmarks dygtigste og mest anerkendte elitekorps, men også et af verdens mest velanskrevne elitekorps ?

Har det indgået i overvejelserne, hvor mange skoleelever fra først Ebeltoft Kommune og siden Syddjurs Kommune, der gennem årene – netop via adoptionerne af de forskellige Søværns-enheder – der har været i erhvervspraktik i Søværnet, og dér fået lagt grunden til deres beslutning om endelig uddannelse og livsløbebane ?

Har det indgået i overvejelserne, hvor vigtigt der er for en turistkommune som Syddjurs at have gode ambassadører rundt i landet ? – og har man ikke indtryk af, at netop mandskabet fra Dykkerskolen var sådanne gode ambassadører for Syddjurs Kommune ?

Har det indgået i overvejelserne, hvilken værdi det har haft, at Dykkerskolen gennem årene har bidraget til først Ebeltoft Maritime Dage og senest Kystkulturdagene ? – og at Dykkerskolen også i forbindelse med adoptionsbesøgene har været ude på nogle af kommunens skoler og fortælle om uddannelsesmulighederne i Søværnet generelt og Dykkeruddannelsen – såvel den militære som den civile – specifikt ?

Har det indgået i overvejelserne, hvilke negative dønninger, en sådan negativ holdning og afgørelse kan have for kommunens image, - og finder man bare det ligegyldigt ?


Spørger nr. 3:

Vi har stillet disse spørgsmål i håb om, at Byrådet vil genoverveje afgørelsen, og at vi dermed forhåbentlig kan være med til at redde Syddjurs Kommunes image.

Vi deltog jo i Dykkerskolens afskedsreception den 7. december, hvor det naturligvis blev bemærket, at Syddjurs Kommune ikke var repræsenteret på trods af specifik invitation. Ganske vist tog Jørgen Brøgger ordet og talte som on, det også var på vegne af Syddjurs Kommune, han talte og overbragte en hilsen og ønsket om ”god vind” fra kommunen.

Ved reception kom der desuden en interessant nyhed. Der er p.t. kræfter på Christiansborg, der arbejder for, at Dykkerskolen fortsat skal bestå som selvstændig enhed i Søværnet, blot med nyt domicil på Flådestation Korsør, - hvilket jo gør spørgsmålet om en genovervejelse af afgørelsen ekstra aktuel.

Vi vil gerne have lov til at invitere alle byrådsmedlemmer på besøg i Marinestuen en dato, der kan passe Jer, så vi kan fortælle jer noget mere om baggrunden for de danske havneby-kommuners adoptioner af Søværnets enheder, - så alle byrådsmedlemmer har et fyldestgørende grundlag at træffe en endelig beslutning på.

Vil Byrådet tage imod en sådan invitation ? – og vil man stille afgørelsen i bero, indtil et sådant møde har fundet sted ?

Slutteligt vil ikke undlade at bemærke, at Syddjurs kan lære meget af vore 3 nabokommuner Grenaa, Aarhus og Randers om forholdet mellem dem og de Søværnsenheder, de har adopteret.