12. november 2018

Sendt pr. e-mail:


Syddjurs Byråd
v. herr borgmester Ole Bollesen.
Rådhuset,
Lundbergsvej 2,
8400 Ebeltoft.

 

Vedr.: Syddjurs Kommunes adoption af Søværnets Skole, Center for Dykning (”Søværnets
          Dykkerskole                                                                                                               .


Kære borgmester Ole Bollesen.

Ved adoptionsbesøget af Søværnets Skole, Center for Dykning (i daglig tale stadig kaldt for ”Søværnets Dykkerskole”) den 10.-12. august i år blev der talt meget om, hvordan ”vi” (Syddjurs Kommune i samarbejde med Ebeltoft Marineforening) kunne fastholde/fortsætte adoptionen af ”Dykkerskolen” efter den forestående omstrukturering af Søværnet, hvor ”Dykkerskolen” formelt nedlægges og overføres som en selvstændig enhed under Søværnets Frømandskorps i Kongsøre.

Som det tydeligt fremgik under Byrådets ”adoptionsmiddag” den 11. august på ”Karens Køkken” ved Fregatten Jylland – hvor ”Dykkerskolen” i øvrigt berigede Dig/Syddjurs Kommune med en ny borgmesterkæde – er det et udpræget ønske fra både ”Dykkerskolen” og Ebeltoft by/Syddjurs Kommune, at adoptionen af ”Dykkerskolen” og de nære relationen mellem den og Syddjurs Kommune må kunne fortsætte også efter den kommende omstrukturering i Søværnet. Dette kom tydeligt til udtryk i chefen for ”Dykkerskolen” OK Henrik Stilling’s tale, som han som bekendt sluttede med ordene ”Hvor der er vilje, er der vej”. Et klart udtryk fra hans og hele Dykkerskolens besætning om, at de føler et nært tilknytningsforhold til Syddjurs Kommune og Ebeltoft by og derfor meget gerne ser forbindelsen mellem Syddjurs Kommune og Dykkerskolen opretholdt.

Der blev også talt meget om, at ”vi” – Syddjurs Kommune og Ebeltoft Marineforening – skulle besøge ”Dykkerskolen”, inden den officielt skulle lukke den 31. december i år.
Dette er nu blevet aktualiseret af den invitation til afskedsreception den 7. december, som Du/Syddjurs Kommune, Dykkehistorisk Selskab og Ebeltoft Marineforening har modtaget fra ”Dykkerskolen”.

På baggrund heraf vil Ebeltoft Marineforening gerne anmode om/opfordre til, at Du på vegne af Syddjurs Kommune, i samarbejde med Ebeltoft Marineforening, vil ansøge Søværnet om at måtte bibeholde adoptionen af den fremtidige gren af Søværnet, der vil blive udgjort af den nuværende ”Dykkerskole”.


Det er vores opfattelse, at det er vigtigt for et positivt udfald, at en sådan anmodning afsendes inden 1. december i år.

Såfremt det måtte ønskes, medvirker Ebeltoft Marineforening meget gerne til udformningen af en sådan anmodning, - uden at det på nogen måde må opfattes som, at vi ”vil trænge os på” !

Idet vi meget håber, at Du vil tage positivt imod vores anmodning/opfordring, er vi selvsagt gerne til rådighed for drøftelser herom, hvis det måtte ønskes.


Historik:
Efter afslutningen af den tyske besættelse af Danmark 1940-45 blev der i 1946 – i forbindelse med Flådens genopbygning efter sænkningen af egne skibe den 29. august 1943 og som et led i bestræbelserne for at skabe større samhørighed mellem civilbefolkningen og dens værn - oprettet ordningen med, at danske søkøbstæder og større havnebyer/kommuner kunne tegne ”fadderskaber” for nogle af Søværnets skibe og enheder, der via deres navn eller på anden måde havde en særlig tilknytning til den pgl. by eller landsdel. Den første adoption fandt sted allerede i 1946, hvor Randers adopterede Fregatten Niels Ebbesen.

Den 23. januar 1969 fragtede Søværnets tankfartøj A 568 ”Rimfaxe” Fregatten Jyllands master til Ebeltoft med henblik på den forestående restaurering. Det var dog ikke Fregattens egne, originale master, men derimod rigningen fra Korvetten Dagmar, som Fregatten Jyllands tidligere havde været udstyret med, da den lå i København.
Efter henvendelse fra ”Rimfaxe”s daværende chef, OK Poul Larsen, rettede Ebeltoft Marineforening i august 1978 henvendelse til Ebeltoft Byråd med anmodning om/opfordring til, at Ebeltoft Kommune i samarbejde med Ebeltoft Marineforening ville ansøge Søværnet om at adoptere ”Rimfaxe”, - med henvisning til, at det var ”Rimfaxe”, der ni år tidligere havde fragtet masterne til Fregatten Jylland samt ”Rimfaxe”s tilknytning til/samarbejde med Søværnets Minedepot Dråby. Byrådet imødekom Marineforeningens anmodning og ”Rimfaxe” blev adopteret ved en højtidelighed i byrådssalen den 13. september 1980.

Ved årsskiftet 1980-81 blev ”Rimfaxe” imidlertid ”lagt i mølpose”, hvorfor Ebeltoft Kommune også adopterede ”Rimfaxe”s søsterskib A 569 ”Skinfaxe” 22. august 1981. Ebeltoft blev dermed den første danske søkøbstad, der havde to adoptionsskibe.

Ved årsskiftet 2000-2001 udgik ”Rimfaxe” og ”Skinfaxe” af Flådens tal, og Byrådet besluttede derfor den 18. maj 2001 om i stedet at måtte adoptere Søværnets dykkerskib Y 308 ”Læsø”. Dette imødekom Søværnet, og det var meningen, at adoptionshøjtideligheden skulle have fundet sted i forbindelse med afviklingen af ”Ebeltoft Maritime Dage” 2001, hvilket dog måtte aflyses, da ”Læsø”s chef blev langtidssygemeldt.
Adoptionshøjtideligheden for ”Læsø” fandt derefter sted den 8. august 2003 i bytingssalen på det Gamle Rådhus.

Ved årsskiftet 2008-09 udgik også ”Læsø” af Flådens tal. Ved det forudgående, og sidste, adoptionsbesøg i Ebeltoft havde ”Læsø”s chef, PL Henrik Nilsson, anbefalet Syddjurs Kommune at ansøge om i stedet at adoptere Søværnets Dykkerskole (som det hed dengang og stadig kalde i daglig tale) fordi, som han sagde, ”derved kan der være mulighed for, at I fremover kan få det til enhver tid til Dykkerskolen hørende dykkerskib med på adoptionsbesøg”.
Den opfordring fulgte Syddjurs Byråd, og den 14. august 2009 blev adoptionen af Søværnets Dykkerskole beseglet ved en højtidelighed i bytingssalen på Det Gamle Rådhus.

Disse adoptioner har haft stor positiv betydning for både Søværnets som sådan og Dykkerskolen i særdeleshed såvel som for Ebeltoft/Syddjurs Kommune.
I forbindelse med de årlige adoptionsbesøg har Søværnet/Dykkerskolen haft mulighed for at promovere sig overfor civilbefolkningen og derved skabe forståelse for og kendskab til Søværnets virke og konkret hverve mandskab, der gerne har villet have en uddannelse i Søværnet.
For Ebeltoft/Syddjurs Kommune har det først og fremmest bevirket, at rigtig, rigtig mange skolelever siden 1969 og frem til og med i år ikke alene har kunnet komme, men også har været i erhvervspraktik i Søværnet. Ebeltoft/Syddjurs er dermed en af de danske kommuner, der har haft allerstørst glæde af disse adoptioner.


Afslutning:
Som nævnt håber vi, at Du og Byrådet vil tage positivt imod vores anmodning og opfordring.

Rent praktisk vedr. invitationen til afskedsreceptionen på ”Dykkerskolen” den 7. december synes vi, at det vil være relevant om vi kan aftale en form for fælles-transport derover for kommunens, Dykkehistorisk Selskabs og vores repræsentanter.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Med venlig hilsen
Ebeltoft Marineforening
p.b.v.

Erich H. Franzen

Formand

                                                                                  / Peter Brøgger
                                                                                  sekretær

Genpart tilsendt:
Søværnets Skole, Center for Dykning
Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen
Afdelingsleder Lene Bjarke Skov.
Administrativ sagsbehandler Lone Klinge Christensen
Formand for Dykkehistorisk selskab, OK Paul Erik Christensen